Initiatieven - Lopende projecten  

Areaalbeheersysteem als pilot in Wageningen

Pojectcode: T3-03

Als onderdeel van het waterbeheerprogramma en areaalbeheersysteem wordt een pilot voorbereid voor Wageningen. Zaken als beheer van het pompgemaal, sluizen, kokers, dammen, watergangen en overheidsobjecten worden in 1 systeem opgezet. De bedoeling is om in een geïntegreerd systeem de onderhoudsstatus, kosten (raming), planning en voortgang op te nemen, waarbij ook wordt voorzien in een onderhoudsprogramma. Na evaluatie kan dit worden uitgerold naar andere delen van het land. 


Volgende stappen

Implementatie van de pilot. Ultiem doel is om een onderhoudsprogramma op te zetten dat op de lange termijn kan worden toegepast. In nauwe samenhang hiermee moet het bijbehorende financieringsplan worden opgesteld, eveneens voor de langere termijn. Het areaalbeheersysteem dat hiervoor gebruikt kan worden, voorziet daarin. Voor een goed werkend areaalbeheersysteem dient de overheid het systeem continu van integere data te voorzien. Er zal moeten worden voorzien in het trainen van kader die met de monitoring en uitvoering van het programma zal worden belast.


Wat is nu concreet nodig?

  • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van implementatie van een areaalbeheersysteem.
  • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W.

Dijk Wageningen aan de Nickerierivier

Pojectcode: T3-05

De afkalving van de rivieroever, doorgebroken delen van de dijk en steeds terugkerende overstromingen ter plaatse hebben desastreuze gevolgen voor de leefomstandigheden van de bewoners in het gebied (behuizing/infrastructuur/tuinbouw). Wanneer dit probleem niet direct wordt aangepakt zal het water bij volgende overstromingen steeds dieper doorstromen tot ver in het achterliggende gebied (rijstarealen). Dit is voor SKN dan ook directe aanleiding om nader onderzoek te doen naar een duurzame oplossing hiervoor. Gezien de recente overstromingen, is het aanpassen van dit probleem urgent en noodzakelijk.


Volgende stappen

Op zeer korte termijn dient de dijk te worden opgehoogd met dijkklei. Er wordt een dimensionering voor het dijkprofiel gemaakt en een kostenraming opgesteld. Tegelijkertijd zal de renovatie van het pompgemaal en de hoofdsluizen (Wanicasluis en sluis bij Lijn 3) moet worden opgepakt.


Wat is nu concreet nodig?

  • Financiering zoeken (overheid, fondsen/investeerders).
  • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van water- en kustbouw.
  • Contact met Surinaamse overheid, Ministerie O&W, LVV en ROS.


Gebiedsontwikkeling rond Wageningen

Pojectcode: T5-01

Dit onderwerp staat in direct verband met het creëren van werkgelegenheid. Het betreft het verkennen van financieringsmogelijkheden t.b.v. economische ontwikkeling in relatie tot landbouw, veeteelt en visserij etc. In samenwerking met een investeerdersgroep wordt gewerkt aan een uitgewerkt plan (kostenraming, financieel plan, investeringsaanvraag).


Volgende stappen

Gebiedsontwikkeling in relatie tot bestemmingsplan. Een gedetailleerd uitgewerkt plan, financieringsplan/-vraag zijn voorwaardelijk voor het vervolg.


Wat is nu concreet nodig?

  • Investeerders die willen investeren in grootschalige ontwikkeling t.b.v. export.
  • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van planologie, bestuurskunde.
  • Overleg met de Surinaamse overheid, Ministerie van LVV, ROS en ROM.


Heeft u zelf een uitgedacht en onderbouwd project in gedachten voor Wageningen?

Neem dan spoedig contact met ons op!